17 มกราคม 2562 กรมชลประทานคุมความเค็มแม่น้ำบางปะกงป้องน้ำทะเลรุกล้ำ

ที่มา: https://www.tnamcot.com/view/O2W9fb_fo

รองอธิดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่าได้ลดการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำสียัด อ่างเก็บน้ำคลองระบม และอ่างเก็บน้ำขุนด่านปราการชล ลงสู่แม่น้ำบางปะกง โดยกรมชลประทานเร่งดำเนินการแผนควบคุมค่าความเค็มในแม่น้ำบางปะกงได้ผลไม่เกิดปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำพื้นที่เกษตรที่เคยสร้างความเสียหายแก่เกษตรกร เนื่องจากในช่วงฤดูแล้งนี้ได้มีการจัดการบริหารประตูระบายน้ำบางขนาก ตำบลบางขนาก
อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะทาง 124 กิโลเมตรจากปากแม่น้ำ คุมค่าความเค็มไม่ให้เกิน 1 กรัมต่อลิตร ซึ่งวัดระดับเมื่อวันที่ 15 มกราคมได้เพียง 0.09 กรัมต่อลิตร สำหรับแม่น้ำปราจีนบุรี จุดควบคุมความเค็มจะอยู่ที่ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ระยะทาง 186 กิโลเมตรจากปากแม่น้ำ ซึ่งจะควบคุมค่าความเค็มไม่ให้เกิน 1 กรัมต่อลิตร จนถึงวันที่ 31 มีนาคม เพื่อให้การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราจีนบุรี และโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ใช้น้ำจากแม่น้ำผลิตประปาได้ ปัจจุบันวัดค่าความเค็มได้ 0.12 กรัมต่อลิตร ทั้งนี้ สถานการณ์ค่าความเค็มในแม่น้ำบางปะกงอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถควบคุมได้ จึงลดการระบายน้ำจาก 3 เขื่อน เพื่อคืนสภาพน้ำในแม่น้ำบางปะกงให้เป็นตามธรรมชาติและสำรองน้ำไว้ใช้ช่วงจำเป็น.-สำนักข่าวไทย